Activiteiten in 2019

1. Bijdragen aan het 26ste American Peptide Symposium (APS), 22-27 juni 2019, Monterey, Californiё, USA

Het aantal deelnemers bedroeg 638.

De bijdragen van ESCOM SCIENCE Foundation bestonden uit:
- Dr. Bert L. Schram Young Investigator Oral Presentations
- Dr. Bert L. Schram Young Investigator Poster Competition
- Dr. Bert L. Schram Networking Mixer

Young Investigator Oral Presentations:
De Scientific Advisory Board van het 26ste APS had 7 deelnemers geselecteerd om een lezing te houden gedurende het symposium.
Twee presentaties kregen een prijs.

Young Investigator Oral Presentations
In totaal werden 292 poster ingezonden.
Door de bovengenoemde wetenschappelijke commissie werden 5 winnaars geselecteerd. Zij ontvingen een prijs.

Dr. Bert Schram Networking Mixer
Dit is een buffet lunch bijeenkomst tussen senior wetenschappelijke onderzoekers uit de universitaire wereld en uit research instituten/afdelingen uit het bedrijfsleven en geselecteerde veel belovende jonge onderzoekers om research onderwerpen te bepreken en contacten te leggen i.v.m. toekomstige mogelijkheden en ontwikkelingen voor de juniors.
Aantal deelnemers: 22 senior onderzoekers en 100 junior onderzoekers.
De Student Activities Committee Co-Chair, Mr. Michael Bertucci, deed de introductie en liet de senior onderzoekers zich voorstellen. Deze senior onderzoekers functioneerden als eerste aanspreekpunt voor een specifiek wetenschapsgebied.

Met APS heeft het ESF bestuur een contract voor bijdragen aan de symposia afgesloten voor de periode 2017-2025. Het zijn tweejaarlijkse conferenties.

2. Nederlandse contacten i.v.m sponsorship ESF

Ook met Dutch Peptides Symposium (DPS) en het CHAINS symposium van de Netherlands Society for Biochemistry and Molecular Biology (NVBMB) zijn contracten gesloten om prijzen uit te reiken aan veelbelovende jonge onderzoekers.
Het is de bedoeling deze jaarlijkse symposia van een dag te blijven ondersteunen.
Helaas is DPS in 2019 niet georganiseerd en had NVBMB een andere organisatiewijze.

3. Schoolproject in India (Chennai)

In het schooljaar 1 april 2019 - 31 maart 2020 waren 3524 studenten van 3 tot 18 jaar bij The Schram Academy (TSA) in Chennai - India ingeschreven. Het aantal nieuwe toelatingen: 446; het aantal docenten bedroeg: 243; het aantal schoolgebouwen: 5.
Onderwijs wordt aangeboden middels het CBSE curriculum (een Indiaas curriculum) en het IGCSE, AS- en A-levels curriculum (een UK/Cambridge – internationaal curriculum).

De volgende afspraken over de bijdragen van ESF aan TSA/TSF zijn gemaakt:
- de internationale inbreng op het gebied van academics en educatieve ontwikkelingen;
- de corporate benadering op het gebied van organisatie/processen/financiёn/IT/IS).
T.a.v. de corporate benadering levert ESF aan TSF een zgn. co-opted bestuurslid voor TSF.
Voor de internationale academic inbreng en het onderwijskundig advies zijn beschikbaar de heren W. Bustraan (educatief adviseur van ESF) en de heer M. Bertucci (een official van de 26 APS - organisatie gehouden in Monterey en wetenschappelijk docent in de USA).

Onderwijskundig Advies
De Nederlandse onderwijskundige adviseur Drs. W. J. Bustraan (Retd.; Pedagogisch en Onderwijswetenschappen, Universiteit van Amsterdam) verzorgde in 2019 vanuit Nederland de begeleiding van de Education & Innovation Manager van TSA.
Voor de internationale academic inbreng is tijdens het 26 APS te Monterey afgesproken met de heer M. Bertucci dat hij voor dat doel in JAN 2020 een bezoek aan Chennai zou brengen. Door omstandigheden is dat bezoek opgeschort naar een latere datum in 2020.

Management
Drs. J. Elgersma is namens ESF co-opted bestuurslid van de Chennai-stichting (TSF) waaronder de onderwijsinstelling (TSA) in Chennai valt. Hij verzorgt de corporate benadering en coacht de CFO van TSA t.a.v. de financiële problematiek, de jaarlijkse begrotingen en IT.
Tevens werden diverse trustee werkzaamheden verricht.
Een bezoek aan Chennai is gebracht in januari.

4. Bestuur

Het ESF bestuur vergaderde in 2019 2 maal. E.e.a. is in meer detail vastgelegd in de notulen van de bestuursvergaderingen.
De bestuursleden en adviseurs verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen dus voor hun werkzaamheden geen beloning.

De oprichter van ESF mevrouw Dr. E.A. Schram is helaas op 18 december 2019 overleden.
Door haar niet aflatende inzet en zorg is ESF geworden tot een instelling die gewaardeerde stimulansen geeft aan jonge onderzoekers op een specialistisch vakgebied.
Tot haar overlijden is zij voorzitter geweest van ESF.

5. Financiën

De in het kalenderjaar 2019 gedane uitgaven kwamen ten laste van de middelen van de Stichting.
Het financiële jaarverslag en de daarbij behorende toelichting, geeft een cijfermatig overzicht van de staat van inkomsten en uitgaven en over de balanspositie.