Activiteiten in 2018

1. Bijdrage aan het 35ste European Peptide Symposium (EPS), 26-30 augustus 2018, Dublin, Ierland

Alleen al het aantal internationale deelnemers bedroeg 525 en afkomstig uit 27 landen. Ook het aantal lokale deelnemers was aanzienlijk.

De bijdragen van ESCOM SCIENCE Foundation bestond uit:
- Dr. Bert Schram Young Investigator Mini Symposium (YIMS)
- 3 poster sessions
- Dr. Bert Schram Networking Mixer

Dr. Bert Schram Young Investigator Mini Symposium (YIMS):
De Scientific Advisory Board van het 35ste EPS had 11 deelnemers geselecteerd om een lezing te houden gedurende het symposium.
Twee presentaties kregen een prijs.

Poster Sessions
In totaal werden tijdens de poster sessions 260 poster inzendingen gepresenteerd.
Hier werden door de bovengenoemde wetenschappelijke commissie 6 winnaars geselecteerd uit reeds een voorselectie van 94 posters.
Er zijn twee 1ste prijzen en vier 2e prijzen uitgereikt.

Dr. Bert Schram Networking Mixer
Dit is een buffet lunch bijeenkomst tussen senior wetenschappelijke onderzoekers uit de universitaire wereld en de research wereld uit het bedrijfsleven en geselecteerde veel belovende jonge onderzoekers om research onderwerpen te bepreken en contacten te leggen i.v.m. toekomstige mogelijkheden en ontwikkelingen voor de juniors. Aantal deelnemers 100.
Door Prof. Dr. N. Sewald (voorzitter van de EPS Scientific Advisory Board; werkzaam bij Dept. of Chemistry, Bielefeld University, Germany) zijn een aantal senior onderzoekers gevraagd om als eerste aanspreekpunt voor een specifiek wetenschapsgebied voor de jonge onderzoekers op te treden tijdens deze bijeenkomst.

2. Contractverleningen APS en EPS

Met APS heeft het ESCOM bestuur al in 2017 een nieuw contract afgesloten voor de periode 2017-2025. Met EPS is in 2018 ook een nieuw contract afgesloten voor de periode 2018-2026. Het zijn tweejaarlijkse conferenties.

3. Nederlandse contacten i.v.m sponsorship ESF

Op het Dutch Peptides Symposium, gehouden op 5 juni 2018 te Maastricht, zijn prijzen uitgereikt aan veelbelovende jonge onderzoekers.
The Netherlands Society for Biochemistry and Molecular Biology (NVBMB) neemt deel aan het CHAINS symposium, gehouden op 4 december 2018 te Veldhoven. Voor het NVMB zijn op dat symposium ook prijzen uitgereikt aan veelbelovende jonge onderzoekers.
Het is de bedoeling deze jaarlijkse symposia te blijven ondersteunen.

4. Schoolproject in India (Chennai)

In het schooljaar 1 april 2018- 31maart 2019 waren 3437 studenten van 3 tot 18 jaar bij The Schram Academy (TSA) in Chennai - India ingeschreven. Het aantal nieuwe toelatingen: 456; het aantal docenten bedroeg: 236; het aantal schoolgebouwen: 5.
Onderwijs wordt aangeboden middels het CBSE curriculum (een Indiaas curriculum) en het IGCSE, AS- en A-levels curriculum (een UK/Cambridge – internationaal curriculum).

Begeleiding The Schram Academy (TSA) door ESF

Onderwijskundig Advies
De Nederlandse onderwijskundige adviseurs Drs. W.J. Bustraan (Retd.; Pedagogisch en Onderwijswetenschappen, Universiteit van Amsterdam) en Drs. A. Roos (Stedelijk Gymnasium, Leiden) begeleiden, namens ESF, TSA ter verbetering van de doceer-methodologie. Bezoeken aan Chennai zijn gebracht in januari en augustus door de heer W.J. Bustraan en in augustus door mevrouw A. Roos.
De educatieve adviseurs verzorgden tijdens hun bezoek in augustus tevens ook voordrachten op het 9e internationale START symposium met als thema “Education, Change and Development”.
De heer W.Bustraan verzorgt, ook vanuit Nederland, de begeleiding van de Education & Innovation Manager van TSA.

Management
Drs. J. Elgersma, bestuurslid van de Chennai-stichting waaronder de onderwijsinstelling (TSA) in Chennai valt, coacht met name de CFO van TSA t.a.v. de financiële problematiek, de jaarlijkse begrotingen en IT. Tevens werden diverse trustee werkzaamheden verricht.
Bezoeken aan Chennai zijn gebracht in januari en april/mei.
Tevens verzorgt de heer Elgersma, vanuit Nederland, de algemene begeleiding van het TSA schoolmanagement.

5. Bestuur

Het ESF bestuur vergaderde in 2018 3 maal. E.e.a. is in meer detail vastgelegd in de notulen van de bestuursvergaderingen.
De bestuursladen en adviseurs verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen dus voor hun werkzaamheden geen beloning.

6. Financiën

De in het kalenderjaar 2018 gedane uitgaven kwamen ten laste van de middelen van de Stichting. Het financiële jaarverslag en de daarbij behorende toelichting, geeft een cijfermatig overzicht van de staat van inkomsten en uitgaven en over de balanspositie.