Activiteiten in 2017

1. Bijdrage aan het 25ste American Peptide Symposium (APS), 17-22 juni 2017, Whistler, British Columbia, Canada

Dr. Bert L. Schram Oral Presentations
Uit de in totaal 137 inzendingen werden door een wetenschappelijke commissie van het symposium 8 jonge onderzoekers geselecteerd om lezingen te houden. Twee presentaties kregen een prijs.

Dr. B.L. Schram Networking Mixer
Dit is een bijeenkomst tussen senior wetenschappelijke onderzoekers uit de universitaire wereld en de research wereld uit het bedrijfsleven en geselecteerde veel belovende jonge onderzoekers om research onderwerpen te bepreken en contacten te leggen i.v.m. toekomstige mogelijkheden en ontwikkelingen voor de juniors. Aantal deelnemers 105.
De chairman van APS, Prof. Dawson, deed de introductie.

Het aantal deelnemers aan het symposium bedroeg ongeveer 564.

2. Contractverleningen APS en EPS

Met APS heeft het bestuur een nieuw contract afgesloten voor de periode 2017-2025. De besprekingen met EPS waren in 2017 nog onderhanden. Het zijn tweejaarlijkse conferenties.

3. Nederlandse contacten i.v.m sponsorship ESF

Op het Dutch Peptides Symposium, gehouden op 8 juni 2017 te Eindhoven, zijn prijzen uitgereikt aan veelbelovende jonge onderzoekers.
The Netherlands Society for Biochemistry and Molecular Biology (NVBMB) neemt deel aan het CHAINS symposium, gehouden op 6 december 2017 te Veldhoven. Voor het NVMB zijn op dat symposium ook prijzen uitgereikt aan veelbelovende jonge onderzoekers.
Het is de bedoeling deze jaarlijkse symposia te blijven ondersteunen.

4. Schoolproject in India (Chennai)

In het schooljaar 1 april 2017- 31 maart 2018 waren 3353 studenten van 3 tot 18 jaar bij The Schram Academy (TSA) in Chennai - India ingeschreven. Het aantal nieuwe toelatingen: 448; het aantal docenten bedroeg: 202; het aantal schoolgebouwen: 5.
Onderwijs wordt aangeboden middels het CBSE curriculum (een Indiaas curriculum) en het IGCSE curriculum (een UK/Cambridge – internationaal curriculum).

Begeleiding The Schram Academy(TSA) door ESF

Onderwijskundig Advies
De onderwijskundige adviseurs Drs. W. Bustraan en Drs. A. Roos begeleiden, namens ESF, TSA ter verbetering van de doceer-methodologie. Bezoeken aan Chennai zijn gebracht in februari en augustus.
De heer W. Bustraan verzorgt, ook vanuit Nederland, de begeleiding van de Education & Innovation Manager van TSA.
Mevrouw Roos heeft tevens op een symposium van de school voordrachten gehouden over educatieve ontwikkelingen.

Management
Drs. J. Elgersma coacht de CFO van TSA.
Tevens werden diverse consultancy werkzaamheden verricht.
Bezoeken aan Chennai zijn gebracht in januari, april/mei en september/oktober.
Tevens verzorgt de heer Elgersma vanuit Nederland de algemene begeleiding van het TSA management.

5. Bestuur

Het ESF bestuur vergaderde in 2017 8 maal d.w.z. 1 bestuursvergadering en 7 projectbesprekingen. E.e.a. is in meer detail vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering.
De adviseurs verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen dus voor hun werkzaamheden geen beloning.

6. Financiën

De in het kalenderjaar 2017 gedane uitgaven kwamen ten laste van de middelen van de Stichting. Het financiële jaarverslag en de daarbij behorende toelichting, geeft een cijfermatig overzicht van de staat van inkomsten en uitgaven en over de balanspositie.